Privacyverklaring

Likeur en Jeneverfabriek Amsterdam

Via onze webwinkel worden bedrijfsgegevens verwerkt. Likeur en Jeneverfabriek Amsterdam (handelsnaam van The Golden Arch Distillery), acht het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met bedrijfsgegevens. Uw gegevens worden door ons met veel zorg verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan onderstaande voorwaarden:

 • Wij vermelden duidelijk met welke doeleinden wij bedrijfsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij beperken onze verzameling van bedrijfsgegevens tot alleen die bedrijfsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw bedrijfsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht bedrijfsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht om uw gegevens in overleg in te laten zien en/of te wijzigen.

Likeur en Jeneverfabriek Amsterdam is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke bedrijfsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van bedrijfsgegevens
Bij het gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de bedrijfsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres

Registreren
Voor onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven bedrijfsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Toegang account
Via de optie ‘Account’ op onze website kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw bedrijfsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw bedrijfsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Via ons registratieformulier ‘account aanmaken’ kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich in uw account zelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt na aan- of afmelding automatisch toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst van abonnees.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vervoersmaatschappijen.

In onze webwinkel zijn social media-buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

** Cookies**
In onze webwinkel wordt gebruikgemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Raadpleeg voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot bedrijfsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Toestemming tot bedrijfsgegevens wordt alleen verstrekt aan medewerkers die dit nodig hebben in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin bedrijfsgegevens opslagen zijn.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u bedrijfsgegevens invoert.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven bedrijfsgegevens worden in elk geval bewaard zo lang als nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw bedrijfsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw bedrijfsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van bedrijfsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in bedrijfsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw bedrijfsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van bedrijfsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Likeur en Jeneverfabriek Amsterdam (LJFA), een handelsnaam van The Golden Arch Distillery BV is te bereiken op

 • LJFA
 • Metaalbewerkerweg 21, 
 • 1032KW Amsterdam, 
 • +31(0)204922384  
 • info@ljfa.nl