Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van The Golden Arch Distillery (KvK-nr.: 33304849), handelend onder de handelsnaam ‘Likeur en Jeneverfabriek Amsterdam’ gevestigd aan de Metaalbewerkerweg 21, 1032 KW, Amsterdam

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Voorwaardendeze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop;
  • Looptijd van de overeenkomst: de periode liggende tussen de datum van afgifte van de order en het einde van de overeengekomen tijd van levering.

1. ALGEMEEN
1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes van The Golden Arch Distillery BV., alsmede op alle overeenkomsten die door The Golden Arch Distillery BV. zullen worden gesloten. In deze algemene voorwaarden wordt – tenzij anders is bepaald – The Golden Arch Distillery BV. aangeduid met: “verkoper”. De wederpartij wordt – tenzij anders is bepaald – in het vervolg van deze algemene voorwaarden aangeduid met: “koper”.
1.2 In geval van strijdigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden met enige bepaling van een specifiek tussen partijen gesloten overeenkomst, prevaleert steeds de meer specifiek in de desbetreffende overeenkomst opgenomen bepaling.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover die schriftelijk tussen verkoper en koper zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door The Golden Arch Distillery BV. worden aanvaard.

2. OFFERTES
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen vijf (5) dagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

3. ORDERS
3.1 Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper koper binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst/order gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt de verkoper in ieder geval toe indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.
3.2 Tenzij anders bepaald, zijn de vermelde prijzen van verkoper altijd ‘ex-works’. Bij een order met een waarde van meer dan € 500,-, is de levering in Nederland ‘franco huis’. 
3.3 De verkoper hanteert geen minimale ordergrootte, doch de verkopen gaan per doos van 6 (0.5L en 0.7L) of 12 (0.2L) flessen.

4. REGISTRATIE-CRITERIA
Voor digitale registratie op het platform dient te worden voldaan aan de volgende criteria:
a. De koper dient in het bezit te zijn van een geldig BTW-nummer;
b. De koper dient in het bezit te zijn van een geldig KvK-nummer in Nederland of België;
c. Er dient een werkende website aanwezig te zijn, waaruit de hoofddoelstelling duidelijk naar voren komt;
d. Voor registratie op basis van wederverkoop dient te worden voldaan aan alle bovengenoemde criteria, aangevuld met de volgende voorwaarden;
f. Het factuuradres dient te verwijzen naar het adres waarop het bedrijf officieel staat geregistreerd in Nederland of België;
g. Het verzendadres mag afwijken van bovengenoemd adres, maar dient wel één vast adres te zijn in Nederland of België;

5. LEVERING
5.1 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. indien de zaken door of namens de koper worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken; b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder, waarbij het risico van de verzending van de zaken vanaf het moment van overdracht aan de vervoerder op laatstgenoemde overgaat; c. bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper; door de aflevering ten kantore van of aan het magazijn van de koper. Verzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de verkoper, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald of partijen anderszins zijn overeengekomen.
5.2 Tenzij hiervan in deze algemene voorwaarden is afgeweken of partijen anders zijn overeengekomen, zijn de zaken van het moment van levering af voor risico van de koper.
5.3 Behalve voor afgehaalde zaken verzorgt de verkoper ten behoeve van de koper de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt de verkoper de schade met de verzekeraar af.
5.4 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen vijf (5) werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de verkoper had kunnen leveren.

1. ALGEMEEN
1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes van The Golden Arch Distillery BV., alsmede op alle overeenkomsten die door The Golden Arch Distillery BV. zullen worden gesloten. In deze algemene voorwaarden wordt – tenzij anders is bepaald – The Golden Arch Distillery BV. aangeduid met: “verkoper”. De wederpartij wordt – tenzij anders is bepaald – in het vervolg van deze algemene voorwaarden aangeduid met: “koper”.
1.2 In geval van strijdigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden met enige bepaling van een specifiek tussen partijen gesloten overeenkomst, prevaleert steeds de meer specifiek in de desbetreffende overeenkomst opgenomen bepaling.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover die schriftelijk tussen verkoper en koper zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door The Golden Arch Distillery BV. worden aanvaard.

2. OFFERTES
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen vijf (5) dagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

3. ORDERS
3.1 Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper koper binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst/order gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt de verkoper in ieder geval toe indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.
3.2 Tenzij anders bepaald, zijn de vermelde prijzen van verkoper altijd ‘ex-works’. Bij een order met een waarde van meer dan € 500,-, is de levering in Nederland ‘franco huis’. 
3.3 De verkoper hanteert geen minimale ordergrootte, doch de verkopen gaan per doos van 6 (0.5L en 0.7L) of 12 (0.2L) flessen.

4. REGISTRATIE-CRITERIA
Voor (digitale) registratie (op het platform) dient te worden voldaan aan de volgende criteria:
a. De koper dient in het bezit te zijn van een geldig BTW-nummer;
b. De koper dient in het bezit te zijn van een geldig KvK-nummer in Nederland of België;
c. Er dient een werkende website aanwezig te zijn, waaruit de hoofddoelstelling duidelijk naar voren komt;
d. Voor registratie op basis van wederverkoop dient te worden voldaan aan alle bovengenoemde criteria, aangevuld met de volgende voorwaarden;
e. Het factuuradres dient te verwijzen naar het adres waarop het bedrijf officieel staat geregistreerd.
f. Het verzendadres mag afwijken van bovengenoemd adres, maar dient wel één vast adres te zijn.

5. LEVERING
5.1 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. indien de zaken door of namens de koper worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken; b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder, waarbij het risico van de verzending van de zaken vanaf het moment van overdracht aan de vervoerder op laatstgenoemde overgaat; c. bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper; door de aflevering ten kantore van of aan het magazijn van de koper. Verzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de verkoper, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald of partijen anderszins zijn overeengekomen.
5.2 Tenzij hiervan in deze algemene voorwaarden is afgeweken of partijen anders zijn overeengekomen, zijn de zaken van het moment van levering af voor risico van de koper.
5.3 Behalve voor afgehaalde zaken verzorgt de verkoper ten behoeve van de koper de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt de verkoper de schade met de verzekeraar af.
5.4 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen vijf (5) werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de verkoper had kunnen leveren.

6. LEVERINGSTERMIJN/WEIGERING AFNAME
6.1 Een leveringstermijn vangt aan daags na het tot stand komen van de overeenkomst, met dien verstande dat, in het geval verkoper vooruitbetaling van de verschuldigde prijs of verlening van zekerheid voor de betaling daarvan binnen zeven (7) na het tot stand komen van de overeenkomst verlangt, de termijn niet eerder ingaat dan nadat die vooruitbetaling c.q. de zekerheid geheel is ontvangen. 
6.2 De leveringstermijn bedraagt minimaal twee (2) werkdagen, gerekend vanaf de acceptatie van de order, tenzij partijen anderszins zijn overeengekomen.
6.3 Enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn doet verkoper nog niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake wanneer verkoper om hem toe te rekenen redenen ook niet levert binnen een hem na de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk gestelde nadere redelijke termijn.
6.4 Koper mag de overeenkomst wegens een termijnoverschrijding, die verkoper is toe te rekenen en haar ingevolge het in 6.3 bepaalde in verzuim doet zijn, slechts ontbinden voor zover de overeenkomst nog niet is nagekomen en instandhouding van het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6.5 Verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
6.6 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald of naderhand wordt overeengekomen, geschiedt de afgifte van te leveren zaken bij het magazijn c.q. de fabriek, dan wel de winkel(ruimte) van koper.
6.7 In geval de koper de afname van de zaken weigert, kan de verkoper de zaken voor rekening en risico van de koper, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in zijn magazijn of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de zaken geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van die levering, aan de koper schriftelijk kennis te worden gegeven.

7. KWALITEIT; KEURING; TEKORTKOMING
7.1 De afgeleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden, en indien zij verder beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat door koper vóór of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd. De werkelijke kleuren van het product kunnen in zekere mate afwijken van hetgeen in de digitale productinformatie staat vermeld.
7.2 Koper is gehouden de afgeleverde zaken onmiddellijk na aflevering op grondige en deskundige wijze op volledigheid en deugdelijkheid te (doen) onderzoeken. Tekortkomingen die daarbij worden ontdekt dienen, in geval van afwijkende aantallen, transportschade of niet bestelde artikelen, binnen achtenveertig (48) uur en, in geval van andere zaken, binnen vijf (5) dagen na afgifte schriftelijk of mondeling met een direct daarop aansluitende schriftelijke bevestiging aan verkoper te worden gemeld. Niet-naleving van deze meldingsplichten brengt verval met zich mee van alle rechten in verband met tekortkomingen, die bij grondig en deskundig onderzoek hadden kunnen worden ontdekt.
7.3 Tekortkomingen die overeenkomstig het in 7.1 en 7.2 bepaalde tijdig en op juiste wijze zijn gemeld als ook tekortkomingen, waarvan koper aantoont dat hij deze ondanks grondig en deskundig onderzoek niet binnen de in 7.2 genoemde termijnen heeft kunnen ontdekken en melden en die hij verder binnen een termijn van tien (10) dagen na aflevering alsnog ontdekt en terstond schriftelijk aan verkoper meldt, zal verkoper deze tekortkoming voor zover redelijkerwijs nog mogelijk is, desverlangd kosteloos opheffen door aanvulling c.q. vervanging. Wordt geen aanvulling of vervanging verlangd of zijn aanvulling of vervanging redelijkerwijs niet mogelijk, dan wordt volstaan met een creditering ten gunste van koper voor het deel waarop de tekortkoming betrekking heeft. Tot het kosteloos opheffen van een tekortkoming c.q. tot creditering is verkoper echter alleen gehouden wanneer koper aantoont dat de tekortkoming het directe gevolg is van een omstandigheid die aan verkoper is toe te rekenen. Verkoper heeft het recht om een eigen onderzoek naar aard, omvang en oorzaak van een beweerde tekortkoming te doen. Koper is gehouden daarbij alle gewenste medewerking te verlenen, op straffe van verval van al zijn rechten in verband met de tekortkoming. Verkoper is niet verplicht om ondeugdelijke zaken terug te nemen, maar des verzocht stelt koper de vervangen zaken onverwijld ter beschikking van verkoper.
7.4 Koper kan de overeenkomst wegens een aan verkoper toe te rekenen tekortkoming ontbinden slechts voor zover verkoper – ook na een schriftelijke aanmaning daartoe – niet binnen een redelijke termijn er in slaagt de tekortkomingen op aanvaardbare wijze op te heffen en instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van koper kan worden gevergd.
7.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking en dergelijke, worden – tenzij wettelijk uitdrukkelijk anders is bepaald – niet als een tekortkoming aangemerkt.

8. PRIJZEN/BELASTING
8.1 In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van de koper.

8.2 Indien er na totstandkoming van de overeenkomst/order een wijziging optreedt in kostprijsbepalende factoren, zoals grondstoffen, verpakkingskosten of transport- en opslagkosten, is verkoper gerechtigd zijn verkoopprijs dienovereenkomstig te wijzigen. Verkoper zal koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

9. BETALING
9.1 Alle facturen en boekingen van vorderingen dragen dezelfde datum als die, waarop de desbetreffende zaken zijn verzonden. De betalingstermijn is, tenzij anders is overeengekomen, veertien (14) dagen.
9.2 De verkoper heeft tegenover de koper, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:
a. onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de koper (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten;
b. de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking van de hiervoor bestemde zaken) op te schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of bewerking nodig is;
c. de desbetreffende koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring;
d. één, meer of alle lopende koopovereenkomsten, ten aanzien waarvan de koper niet in verzuim is, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring.
Tot de uitoefening van de onder a, b en c genoemde rechten kan eerst worden overgegaan nadat de verkoper de koper een termijn van vijf (5) dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de koper daarmede in verzuim blijft, terwijl het onder d genoemde recht eerst zal (kunnen) worden uitgeoefend indien de koper niet binnen tien (10) dagen voldaan heeft aan een eis van de verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling van hetgeen de koper uit hoofde van bedoelde overeenkomst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan de verkoper te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.
9.3 Indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft verkoper – zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist – met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten, voor zover niet uitgevoerd, de rechten omschreven in lid 2.
9.4 Indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of anderszins de vrije beschikking over zijn onderneming of zijn vermogen verliest, heeft verkoper – zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist – met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten, voor zover niet uitgevoerd, de rechten omschreven in lid 2.
9.5 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is de koper de wettelijke rente ex artikel 6:119A BW verschuldigd over het nog verschuldigde. Indien verkoper na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen, is de koper buitengerechtelijke kosten – conform “Wet Incassokosten (2012)” – verschuldigd.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgegaan:
a. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b. de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, en
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.
10.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
10.3 De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 9 lid 2 c en d desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken ten dage van de terugname.
10.4 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

11. OVERMACHT
11.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de verkoper respectievelijk de koper redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.
11.2 De verkoper respectievelijk de koper zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
11.3 In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
11.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
11.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Voor schade die een direct gevolg is van de door verkoper verkochte en geleverde zaken is verkoper, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur, waarmee deze zaken zijn geleverd.
12.2 Voor schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst en/of stagnatieschade, die een indirect gevolg is van de door verkoper geleverde zaken, is verkoper – behoudens opzet of grove schuld – slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van verkoper ter zake van deze schade uitkeert.

13. EXPORT
Indien de goederen van verkoper voor en/of door koper worden geëxporteerd, zijn de relevante, wettelijke exportbepalingen van toepassing. Koper zal verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan koper toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde wettelijke exportbepalingen.

14. MERK- EN HANDELSNAAM
14.1 Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door verkoper in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van verkoper.
14.2 Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van verkoper nauwgezet opvolgen.
14.3 Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 10.000,– per overtreding, onverminderd het recht van verkoper volledige schadevergoeding te vorderen.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOM
15.1 Onverminderd hetgeen overigens in deze Voorwaarden is bepaald, behoudt de verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en op grond van andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving, alsmede op intellectueel eigendomsrechten die rusten bij de merken welke de verkoper op exclusieve basis vertegenwoordigt.
15.2 Alle door de verkoper verkochte en/of geproduceerde goederen en/of verstrekte stukken –  waarvan het intellectueel eigendom aan de verkoper toebehoort of dat rust bij de merken welke de verkoper op exclusieve basis vertegenwoordigt –  zoals documenten, adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, overeenkomsten, offertes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, modellen etc., blijven eigendom van de verkoper of haar leveranciers, respectievelijk producenten, ongeacht of aan de koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper voor het doel waarvoor deze aan de koper ter beschikking zijn gesteld. Deze (aan de verkoper of haar leveranciers, respectievelijk producenten toebehorende) goederen en/of stukken mogen door de koper, zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van de verkoper, niet voor andere doeleinden worden gebruikt noch worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, noch worden gereproduceerd of bewerkt, noch worden gewijzigd of doorverkocht of ter kennis van derden worden gebracht. Koper is onverkort aansprakelijk voor alle schade – waaronder gederfde winst en de kosten voor het opstellen van de betreffende ontwerpen, modellen etc. – welke veroorzaakt is door (of verband houdt met) enig inbreuk op voormelde rechten. De koper is verplicht de verkoper direct op de hoogte te stellen zodra hem enige inbreuk op de rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel bekend is.
15.3 De koper is gehouden de aan hem verstrekte goederen en/of stukken als in lid 2 bedoeld, op eerste verzoek van de verkoper binnen de daarvoor gestelde termijn te retourneren. Koper is onverkort aansprakelijk voor alle schade verband houdend met een niet tijdige retournering van de aan hem (koper) verstrekte goederen en/of stukken, als hiervoor genoemd. 
15.4 In geval van productie door de verkoper van goederen naar tekeningen, monsters, modellen, ontwerpen, schetsen of andere aanwijzingen van of namens de koper ontvangen, staat de koper ervoor in dat deze vrij zijn van enig intellectueel eigendomsrecht. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden ter zake

16. AFWIJKING
16.1 Indien in de overeenkomst wordt afgeweken van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, geldt tussen partijen hetgeen in de overeenkomst is bepaald.
16.2 Ook een latere afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft tussen partijen te gelden, mits de koper hieraan zijn schriftelijke instemming heeft gegeven.
16.3 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen tussen partijen van kracht. Voor deze algemene voorwaarden geldt hetzelfde. Partijen verbinden zich om alsdan de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van de overeenkomst of algemene voorwaarden, afwijken van de inhoud van de niet-verbindende bepaling(en).

17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
17.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de verkoper, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.